סטודיו סטרונג מאמא

תקנון הצטרפות

הגדרות

“החברה” – Strong Mama ח.פ 302823075

דב הוז 67 הרצליה

“המדד”- מדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע”י הלשכה המרכזית.

“המועדון”- מועדון החברה בו נרשם החבר ובו הוא רשאי להתאמן (סטודיו).

“מנוי חדש”- מנוי שנעשה.

סוגי המנויים

 1. המועדון מציע מספר מסלולים לרכישת מנוי שמשתנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המסלולים על פי שיקול דעתה הבלעדי:

1.1.   מנוי שבועי- הכולל כניסה חופשית לאימונים בקטגוריה שלה (לקראת הריון, הריון או אחרי לידה) המתקיימים בשבוע בו רכשה את המנוי בלבד.

1.2.     מנוי חודשי- הכולל כניסה חופשית לאימונים בקטגוריה שלה (לקראת הריון, הריון או אחרי לידה) המתקיימים בתקופה של חודש ימים בו רכשה את המנוי בלבד.

כרטיסיות

1.3.     כרטיסיית כניסה חד פעמית.

אופן התשלום

 1. המועדון מציע את אופני התשלום שלהלן, כאשר אופן התשלום תלוי בין היתר בסוג המנוי.

2.1.     לא כל אופן תשלום קיים בכל מסלול. אופן התשלום לפיו תשלם המנויה מפורט בטופס ההרשמה. המנויה נותן בזאת הרשאה לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלה בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייבת המנויה לחברה לרבות דמי ביטול, אימונים אישיים וכל תשלום אחר, בהתאם לתחשיב שייערך על ידי החברה.

2.2.     באמצעות כרטיס אשראי – דמי המנוי וכל סכום אחר ישולמו באמצעות כרטיס אשראי.

2.3.     באמצעות הוראת קבע (עסקה בהרשאה)- על ידי חיוב חודשי באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט בכתב ההרשאה.

2.4.     תשלום במזומן.

2.5.     הנהלת החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר תשלום עבור מנוי במזומן.

ביטול מנוי

 1. ניתן לבטל מנוי תוך 14 יום ממועד עשיית העסקה או קבלת טופס ההרשמה, המאוחר מבניהם, וכנגד תשלום דמי ביטול של 100₪ ותשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי.
 1. ביטול מנוי לתקופת התחייבות קצובה לפני תום תקופת ההתחייבות, החל מהיום ה-15 ועד לתום תקופת המנוי, ייעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול בכתב או בדוא”ל. בעת ביטול כאמור יהא על המנויה לשלם את דמי המנוי שעד לכניסת הביטול לתוקף ודמי ביטול לפי חוק, כדלקמן:

4.1.     לפי חוק הגנת הצרכן, דמי הביטול הינם בגובה מכפלת מספר החודשים ממועד תחילת המנוי ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשים בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול “מנוי חודש”, אך לא יעלו על (1) 25% מהתמורה (הכוללת על תשלום בקשר לעסקה, כולל דמי הרשמה) אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה. 20% מהתמורה – אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה. 17% מהתמורה – אם בוטלה בשליש אחרון של התקופה הקצובה; (2) הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.

4.2.     הודעה הביטול תהא הודעה בכתב, וביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה לחברה, אלא אם קבעה המנויה מועד מאוחר יותר לביטול המנוי.

כרטיס חבר

 1. החברות ב- Strong Mama הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
 1. הכניסה לאימוני האונליין תעשה באמצעות הזדהות המנויה, בין באמצעות כתובת אימייל ובין באמצעי אחר, וישמש אך ורק את המנויה עצמה. הכניסה נרשמת במערכות המועדון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי מעת לעת.

אישור רפואי

 1. אימון במועדון מותנה במענה על שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות ולחלופין המצאת אישור רפואי, לפי הוראות הדין. האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על המנויה עצמה ועל חשבונה. בהעדר שאלון רפואי מלא והצהרת בריאות חתומה או אישור רפואי מתאים, המנויה לא תהיה רשאית להתאמן במועדון, זאת מבלי לגרוע מחובתה להמשיך ולשלם תמורת המנוי שרכשה.

פעילות במועדון

 1. אין להשתמש במתקנים ובציוד המועדון ללא קבלת הדרכה מראש מצוות המועדון לגבי אופן השימוש.

8.1.     השימוש במתקנים דורש רישום מראש לאימון, הרישום מותנה מספר המקומות הפנויים לאימון המבוקש.

8.2.     בכל מקרה שלמנויה טענה על פציעה במועדון, חובה על המנויה למלא דו”ח אירוע ולעדכן מידית את הנהלת המועדון על טענתה.

8.3.     פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינימלי של משתתפים, החברה רשאית להפסיק חוג ו/או פעילות, לשנות את מועדי החוגים והפעילויות.

8.4.     בחירת המוסיקה שמלווה את הפעילויות השונות במועדונים ובחירת הערוצים שישודרו על גבי המסכים, ייעשו ע”י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לשנות מעת לעת את בחירותיה.

8.5.     על המנויה לנעול נעליים מתאימות, להתלבש בבגדי ספורט ראויים וחובה להשתמש במגבת על מתקני המועדון.

פעילויות אישיות

(אימון אישי וכדו’)

 1. אימונים אישיים ו/או קבוצתיים במועדון יינתנו אך ורק על ידי מאמני המועדון.
 1. על כל חבילת פעילות אישית שתירכש לרבות אימונים אישיים, וכו’, יחולו הכללים שלהלן:

10.1. מותר לנצל את הפעילויות האישיות בתקופת המנוי בלבד.

10.2. ניתן לקבל החזר עבור פעילויות אישיות שנרכשו ולא נוצלו. החברה תשיב למנויה את החלק היחסי מתוך הסכום המוזל ששילמה עבור חבילת  הפעילויות האישיות שטרם נוצלה, בניכוי הסכום השווה לתעריף פעילות בודדת (ללא הנחה) כפול מספר הפעילויות האישיות שנוצלו בפועל .

10.3.מנויה שלא הגיע לפעילות אישית שנקבעה לה,תחויב במלוא שוויה, אלא אם המנויה נתנה למדריך או לנציג, לפי העניין, הודעה מוקדמת על הביטול לפחות 24 שעות מראש. (בנוסף על האמור ביתר התקנון).

בטיחות

 1. חובה על המנוים להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המועדון.
 1. אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים מכל סוג לרבות סמי הרגעה.
 1. אין להכניס למועדון דברי אוכל, אלכוהול וכן, כלים ואריזות העשויים מזכוכית או מחומר שביר אחר.
 1. על המנוים עם בעיות רפואיות, לרבות הסובלים מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך ו/או משתמשים בתרופות, לרבות תרופות הכוללות חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים וחוסמי בטא, להתייעץ עם רופא טרם השימוש במתקני המועדון והכל כפוף לאמור בסעיף 8 שלעיל.

כללי

 1. החברה רשאית לסיים את חברותו של כל מנויה במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון ו/או של איזו מהוראות צוות או הנהלת המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, ו/או התבטאות מילולית גסה לרבות הטרדה מינית, ו/או התנהגות אלימה במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ושלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכדו’.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/ואו לחדש מנוי קיים.
 1. דמי הטיפול שייגבו מהחברים מעת לעת עבור שירותים מסוימים, יהיו לפי מחירון המועדון באותה עת, והחברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את התעריפים.
 1. החברה אינה אחראית ואינה מספקת מקומות חנייה לחברי המועדון.
 1. החברה רשאית לשנות את שעות הפתיחה והסגירה של המועדון מעת לעת.
 1. החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
 1. המנויה מאשרת כי קראה, הבינה את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין החברה למנויה והיא מאשרת כי ניתנו להתשובות לכל שאלותיה ונמסר לה הסבר בעל-פה בדבר זכותה לבטל את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך וחתימתו על טופס ההרשמה שמצדו השני של התקנון מהווה הסכמה לאמור בתקנון.

סמכות שיפוט

 1. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.